Pravidla ochrany osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO E-SHOP

společnosti WOJAS Czech s.r.o. (dále také jako „prodávající“),
se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29463262,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 214423

1. Je-li kupujícím fyzická osoba, sděluje prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu pro komunikaci s prodávajícím, popřípadě telefonní číslo.

2. Je-li kupujícím právnická osoba (byť není subjektem ochrany osobních údajů), sděluje prodávajícímu svou firmu, sídlo, IČ, DIČ (bylo-li přiděleno), e-mailovou adresu a telefonní číslo.

3. Vyplněním objednávky na nákup zboží v e-shopu prodávajícího na webové stránce www.wojas.cz uděluje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených výše správci osobních údajů, kterým je prodávající.

4. Souhlas se uděluje k účelu plnění uzavřené kupní smlouvy na zboží a dále k účelu nabídky obchodu a služeb.

5. Subjekt bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány elektronicky a budou je také zpracovávat zpracovatelé osobních údajů řádně pověření správcem osobních údajů.

6. Subjekt bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám patřícím do koncernu Wojas.

7. Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje je možné zpracovávat po dobu provozování e-shopu prodávajícím.

8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

9. Subjekt má právo na zajištění přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

10. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

11. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 10 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

12. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění, omezení zpracování nebo odstranění osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

13. Subjekt bere na vědomí a souhlasí s tím, že se zpracováním svých osobních údajů může vyjádřit nesouhlas, který musí být učiněn písemně.