Klub SMS

Řád zveřejněný 14.08.2018 platí od 28.08.2018

ŘÁD PROGRAMU "SLEVOVÝ KLUB WOJAS SMS

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento Řád, určuje podmínky a pravidla účasti v Programu "SLEVOVÝ KLUB WOJAS SMS".
1. Definice
a. Pořadatel - Wojas S.A. s.r.o. se sídlem v Novém Targu (34-400), na ul. Ludźmierské 29. Program - znamená marketingově-věrnostní program s názvem "SLEVOVÝ KLUB WOJAS SMS" vedený Pořadatelem podle pravidel uvedených v tomto Řádě.
b. Řád - tento řád určuje pravidla účasti v Programu, je dostupný v salónech WOJAS na území Polska a na stránce www.wojas.pl/klub-sms
c. Účastník - osoba, která projevuje zájem dostávat speciální slevy formou SMS zpráv. Podmínkou účasti v Programu "SLEVA ZA SMS" je vyplnění formuláře na stránce www.wojas.sk/promocjasms, nebo aplikace www.facebook.com/WojasSlovakia záložka „RABATY SMS”, za účelem účasti v Programu. Ceny jsou shodné se sazebníkem operátora účastníka.
d. Deklarace přistoupení – prohlášení Účastníka vyjádřeno odeslanou SMS zprávou s obsahem „WOJAS”. Ceny SMS zpráv podle sazebníku operátora, ze kterého je prováděný, bez žádných doplňkových poplatků.
e. SMS Kupon - SMS zpráva zaslaná Účastníkovi od Pořadatele obsahující akciový kód opravňující využít danou Akci. Odesílatelem SMS kuponu je Wojas Obuwie. SMS kupon zaslaný od odesílatele jinak označeného je neplatný. Získané kupony se nespočítávají a nespájejí s jinými akcemi a slevami.
f. Akce - slevy nebo jiné slevy na zboží nebo služby nabízené Účastníkům prostřednictvím Pořadatele v síti salonů WOJAS uvedené v Dodatku k Řádu.
g. GDPR - Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES.
h. Zákon – Zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sb. z roku 2018, pol. 1000).

II. PRAVIDLÁ PROGRAMU

1. Cílem Programu je nabízení Účastníkům speciálních slev na realizaci v síti salonů Wojas na území Polska a internetového obchodu na www.wojas.sk
1. Účastníkem Programu může být fyzická osoba, která má úplnou způsobilost na provádění právních úkonů, která podala Deklaraci přistoupení způsobem uvedeným v par. 1 bod 1.e.
2. Podání Deklarace přistoupení, přijetí a používání SMS Kuponu představuje vyjádření vole Účastníka na účast v Programu podle pravidel uvedených v Řádu a Dodatku k Řádu v jeho aktuálně platné verzi.

III. PŘISTOUPENÍ A ÚČAST V PROGRAMU

1. Podání Deklarace přistoupení, uvedené v par. 1, bod 1 e, je podmínkou pro účast v Programu.
2. Účastník podáním Deklarace přistoupení akceptuje tento Řád, a taky souhlasí s účastí v marketingově-věrnostních programech pořádaných Pořadatelem, zejména se zasíláním SMS zpráv a emailů s tím spojených.

IV. SMS KUPON

1. Účastník, který provede přihlášení v Programu shodně s Řádem, zejména splní podmínky, o kterých je řeč v par. 1, bod 1.e Řadu dostane informaci ve formě SMS zprávy o přivítání v Klubu WOJAS SMS.
2.Účastník programu bude dostávat speciální nabídky ve formě SMS Kuponů zasílaných na číslo mobilního telefonu Účastníka, ze kterého provedl přihlášení do Programu ve formě SMS zpráv s unikátním slevovým kódem.
3.Za účelem využití SMS Kuponu je Účastník před finalizací transakce prostřednictvím obsluhy firemních salonů WOJAS povinný předložit obsluze salonu obdržený SMS Kupon. Sleva bude naúčtována z celkové koncové hodnoty nákupů Účastníka. Sleva bude naúčtována výlučně na sortiment s nezměněnou cenou.
4.Účastník může využít SMS Kupon v jednom z firemních salonů WOJAS (seznam salonů je dostupný na www.wojas.sk/sklepy nebo v internetovém obchodě na www.wojas.sk. SMS kupon může být využitý jenom a výlučně jednou. SMS Kupon musí být využitý Účastníkem shodně se lhůtou uvedenou v obsahu SMS zprávy. Po této lhůtě SMS Kupon pozbývá platnosti a neopravňuje ke získání slevy.
5. SMS Kupon může být přiznán Účastníkovi jenom jednou.
6. Realizaci SMS Kuponu lze provést jenom během nákupů ve firemních salonech Wojas a na www.wojas.pl SMS Kupon nepodléhá výměně za hotovost nebo služby jiného druhu. Účastníkovi z titulu nevyužití SMS Kuponu nepřináleží náhrada žádného druhu nebo peněžní odměna jiného druhu od Pořadatele.

V. REKLAMACE

1. Účastníkovi přináleží právo podat reklamaci spojenou s Programem. Reklamaci lze nahlásit v písemné formě na adresu Pořadatele z dopiskem na obálce Program „SLEVA ZA SMS”. Reklamaci lze podat shodně se zákonem ze ne 27. července 2002 o podrobných podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně Občanského zákoníku.
2. Reklamace musí obsahovat údaje Účastníka: jméno, příjmení, korespondenční adresu, emailovou adresu a číslo mobilního telefonu, ze kterého Účastník provedl přihlášení do Programu a příčinu reklamace. Pořadatel vynaloží veškeré úsilí, aby byly reklamace vyřešeny neprodleně ode dne jejich obdržení. Účastník bude seznámen s vyřešením reklamace neprodleně prostřednictvím elektronické pošty, na emailovou adresu uvedenou v reklamačním hlášení nebo poštou.

VI. REZIGNACE Z ÚČASTI V PROGRAMU

1. Účastník může rezignovat z účasti v Programu kdykoliv bez uvedení příčiny.
2. Účastník může rezignovat z účasti v Programu zasláním SMS zprávy s obsahem „STOP” na číslo 420720013015, poplatek je shodný se sazebníkem účastníka. Ceny jsou shodné se sazebníkem operátora účastníka.

VII. ZMĚNY V ŘÁDU

1. Všechny změny podmínek a pravidel Řádu Programu, budou Účastníkům sděleny s minimálně 5-denním předstihem prostřednictvím sdělení umístěného na stránce www.wojas.pl a ve firemních salonech Wojas na území Polska.
2. Používání SMS Kuponu představuje souhlas Účastníka s Řádem v jeho aktuálně platné verzi.

VIII. DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

1. Program platí na dobu neurčitou.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo ukončit Program bez uvedení důvodu. Přerušení nebo ukončení Programu bude Účastníkům sděleno s minimálně 5-denním předstihem prostřednictvím sdělení umístěného na stránce www.wojas.pl a ve firemních salonech Wojas na území Polska.
3. Přerušení nebo ukončení Programu se uskuteční ve lhůtě uvedené Pořadatelem.
4. V případě přerušení nebo ukončení Programu SMS Kupony pozbývají platnosti a neopravňují k požadování realizace.

IX. ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ

1. Účastník přistoupením do Programu, způsobem uvedeným v Řádu vyjadřuje dobrovolný souhlas se zpracováváním prostřednictvím Pořadatele, jeho osobních údajů, zejména čísla mobilního telefonu, ze kterého odeslal SMS správy a/nebo emailové adresy, jména a příjmení, data narození, které uvedl ve formuláři na stránce www.facebook.com/WojasPolska záložka „SLEVA SMS”, pro účely spojeny s Programem, jak rovněž pro účely spojeny s marketingem výrobků a služeb Pořadatele a se zasíláním od Pořadatele obchodních informaci elektronickou cestou podle znění zákona o poskytování služeb elektronickou cestou, prostřednictvím zasílání SMS zprav a/nebo emailů.
2. Správcem osobních údajů Účastníka je Pořadatel, který zpracovává údaje pro účely, o kterých je řeč v bodu 1 a který může v tomto rozsahu svěřit zpracovávání údajů jiným subjektům na základě smlouvy o zpracování údajů.
3. Osobní údaje podle znění GDPR jsou zpracovávány shodně s platnými právními předpisy.
4. Právním základem zpracovávání osobních údajů je dobrovolný souhlas osoby, které se údaje týkají čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
5. Osobní údaje budou zpracovávány během doby trvání Programu, a po jeho ukončení po dobu promlčení případných nároků.
6. Osoba, které údaje jsou zpracovávány má právo požadovat od Správce přístup k těmto údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, vyjádření nesouhlasu se zpracováváním, a taky přenesení osobních údajů.
7. Souhlas vyjádřený Správcem může byt kdykoliv stažen. Stažení souhlasu nemá vliv na shodnost zpracovávání s právem, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho stažením.
8. Účastník, kterého údaje jsou zpracovávány má právo podat stížnost dozornému orgánu.
9. Uvedení osobních údajů je podmínkou pro účast v Programu "SLEVOVÝ KLUB WOJAS SMS".
10. Souhlas se zasíláním obchodních informaci elektronickou cestou, o které je řeč v bodu 1 může Účastník odvolat způsobem uvedeným v par. 6.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerou korespondenci spojenou s Řádem a Programem je třeba zasílat písemně na adresu Pořadatele nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu club@wojas.eu

Bezpečné nakupování
Bezpečné nakupovánís certifikátem SSL
Doprava zdarma nad 500 Kč
Doprava zdarmanad 500 Kč
30 dní na vrácení
30 dnína vrácení