Dodávky a vrácení

Vezměte prosím na vědomí, že 24. října se změní cena doručení pro objednávky pod 500 Kč

PRAVIDLA PRO DODÁVKY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

společnosti WOJAS Czech s.r.o.
(dále také jako „prodávající“),
se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29463262,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 214423,
adresa pro doručování elektronické pošty: eshop@wojas.cz

1. Dodací podmínky, náklady na doručení

1.1 Dodání zboží zakoupeného na eshopu www.wojas.cz je možné pouze na území České republiky. Zboží bude dodáno s využitím služby třetích subjektů (kurýrní služba, pošta apod.) nebo vlastními prostředky prodávajícího.

1.2 Prodávající dodá zboží kupujícímu v co nejkratší době po potvrzení objednávky. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.wojas.cz. Kupující bere na vědomí, že uvedené dodací lhůty nejsou závazné a mohou se změnit.

1.3 Zboží bude dodáváno kupujícímu zabalené v krabici. Při jeho převzetí je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a úplnost zásilky a tyto skutečnosti potvrdit v přepravním listě. Pokud je zásilka viditelně poškozená anebo zničená, kupující nepřevezme zboží a musí okamžitě kontaktovat prodávajícího. Na jakékoliv následné reklamace ohledně poškození či zničení zásilky nebude brán zřetel.

1.4 Náklady na balné a dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně, není-li výslovně uvedeno u konkrétního zboží jinak.

1.5 Snažíme se, aby nakupování v našem internetovém obchodě bylo pro zákazníky příjemné. Proto poskytujeme pro všechny objednávky v hodnotě nad 500 Kč bezplatné doručení po celé České republice zdarma. Pro objednávky do hodnoty 500 Kč včetně jsou účtovány poplatky za dopravné ve výši 80,-Kč.

Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty a Zásilkovny.

OlzaLogistic - Wojas Czech s.r.o.
Lípová 1986
737 01 Český Těšín

2. Odpovědnost za vady, reklamace a její uplatnění

2.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, stejně tak odpovídá za vady vzniklé na zboží v záruční době (dále také jako „reklamace“).

2.2 Reklamaci nelze uplatnit:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobeného jejím obvyklým užíváním,
c) na vadu vzniklou v důsledku nesprávného a/nebo nevhodného použití, mechanického poškození či nedodržení podmínek užívání a ošetřování, na něž byl zákazník při koupi zboží upozorněn,
d) na vadu, o které kupující věděl, nebo s vynaložením obvyklé pozornosti musel vědět,
e) vyplývá-li to z povahy zboží.

2.3 Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží, jinak právo zanikne.

2.4 Do záruční doby se nezapočítává doba, kdy kupující nemohl zboží užívat v důsledku uplatnění práva na reklamaci.

2.5 Jestliže je reklamace vyřízena dodáním nového zboží, běží nová záruční doba ode dne převzetí nového zboží kupujícím, anebo ode dne, kdy byl kupující povinen si zboží převzít, ačkoliv tak neučinil.

2.6 Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci prostřednictvím formuláře pro uplatnění reklamace na webové stránce www.wojas.cz. V tomto formuláři kupující zejména uvede popis vady produktu, datum jejího zjištění, požadovaný způsob odstranění vady a adresu, kam má být zboží po vyřízení reklamace kupujícímu odesláno.

2.7 Zboží, ke kterému se vztahuje reklamace, předá kupující prodávajícímu v některé z jeho kamenných prodejen v České republice uvedených na webových stránkách prodávajícího https://wojas.cz/obchody, nebo jej odešle na adresu:

OlzaLogistic - Wojas Czech s.r.o.
Lípová 1986
737 01 Český Těšín

Zboží bude přijato k reklamaci, jestliže je řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

2.8 Kupující prokazuje nákup zboží prodejním dokladem nebo záručním listem, byl-li na zboží vystaven. Bez prodejního dokladu nebo záručního listu může být reklamace vyřízena jedině v případě, že kupující jiným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil v prodejně prodávajícího a že dosud neuplynula záruční doba. Jestliže je v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci také u této osoby.

2.9 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

2.10 Jestliže se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo na:
a) bezplatné odstranění vady,
b) dodání nového zboží nebo výměnu součásti, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad,
c) odstoupení od smlouvy, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad nebo
d) přiměřenou slevu z ceny.

2.11 Jestliže se jedná o vadu neodstranitelnou nebo vadu, kterou lze odstranit pouze s neúměrnými náklady, má kupující právo na
a) dodání nového zboží nebo výměnu součásti,
b) odstoupení od smlouvy nebo
c) přiměřenou slevu z ceny.

2.12 Má-li zboží vadu, za níž nese prodávající odpovědnost, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

2.13 K posouzení charakteru vady je oprávněn prodávající.

2.14 O výsledku posouzení vady bude kupující vyrozuměn e-mailem na adresu, kterou zadá do formuláře pro uplatnění vad podle článku 8.6 těchto VOP.

2.15 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího uvedenou v článku 8.7 těchto VOP, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2.16 Bude-li reklamace oprávněná, oprávněné a rozumné náklady spojené s jejím uplatněním (tj. poštovné) nese prodávající.

2.17 Je-li zboží reklamováno po uplynutí záruční doby nebo jedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2, jedná se o placenou opravu. V tomto případě je prodávající povinen kupujícího obeznámit s tím, že bude jeho oprava placená. V případě placené opravy je nutné uvést na objednávkovém listě i termín pro plnění placené opravy a cenu opravy.


3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tato pravidla pro dodání a vrácení zboží byla zpracována podle Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a podle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění.

3.2 Prodávající je oprávněn tato pravidla jednostranně měnit, upravovat či doplňovat. Nové či upravené znění pravidel nabývá účinnosti jeho uveřejněním na webových stránkách www.wojas.cz.

3.3 Tato pravidla nabývají účinnosti ke dni 13.11.2019.

Formulář odstoupení od smlouvy

Bezpečné nakupování
Bezpečné nakupovánís certifikátem SSL
Doprava zdarma nad 500 Kč
Doprava zdarmanad 500 Kč
30 dní na vrácení
30 dnína vrácení