Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO E-SHOP společnosti WOJAS Czech s.r.o. (dále také jako „prodávající“), se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29463262, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 214423


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, zakoupených prostřednictvím e-shopu prodávajícího přístupného na webové adrese www.wojas.cz, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

2. Záruka za jakost

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, stejně tak odpovídá za vady vzniklé na zboží v záruční době (dále také jako „reklamace“).

2.2. Reklamaci nelze uplatnit
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) na vadu vzniklou v důsledku nesprávného a/nebo nevhodného použití, mechanického poškození či nedodržení podmínek užívání a ošetřování, na něž byl zákazník při koupi zboží upozorněn,
d) na vadu, o které kupující věděl, nebo s vynaložením obvyklé pozornosti musel vědět,
e) vyplývá-li to z povahy věci.

3.Záruční doba

3.1. Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží, jinak právo zanikne.

3.2. Do záruční doby se nezapočítává doba, kdy kupující nemohl zboží užívat v důsledku uplatnění práva na reklamaci.

3.3. Jestliže je reklamace vyřízena dodáním nové věci, běží nová záruční doba ode dne převzetí nové věci kupujícím, anebo ode dne, kdy byl kupující povinen si věc převzít, ačkoliv tak neučinil.

4. Místo pro uplatnění reklamace

4.1. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci primárně prostřednictvím formuláře pro uplatnění reklamace na webové stránce www.wojas.cz. V tomto formuláři kupující zejména uvede popis vady produktu, datum jejího zjištění, požadovaný způsob odstranění vady a adresu, kam má být zboží po vyřízení reklamace kupujícímu odesláno.

4.2 Zboží, ke kterému se vztahuje reklamace, musí kupující odeslat na adresu:

WOJAS CZ 4
AVION OSTRAVA
Rudná 3114/114
Ostrava-Zábřeh, 700 48

Zboží bude přijato k reklamaci, jestliže je řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

4.3 Kupující prokazuje nákup zboží prodejním dokladem nebo záručním listem, byl-li na zboží vystaven. Bez prodejního dokladu nebo záručního listu může být reklamace vyřízena jedině v případě, že kupující jiným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil v prodejně prodávajícího a že dosud neuplynula záruční doba. Jestliže je v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci také u této osoby.

4.4 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.


5. Způsob vyřízení reklamace

5.1. Jestliže se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo na
a) bezplatné odstranění vady,
b) dodání nové věci nebo výměnu součásti, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad,
c) odstoupení od smlouvy, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad nebo
d) přiměřenou slevu z ceny.

5.2. Jestliže se jedná o vadu neodstranitelnou nebo vadu, kterou lze odstranit pouze s neúměrnými náklady, má kupující právo na
a) dodání nové věci nebo výměnu součásti,
b) odstoupení od smlouvy nebo
c) přiměřenou slevu z ceny.

5.3. Má-li věc vadu, za níž nese prodávající odpovědnost, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5.4. K posouzení charakteru vady je oprávněn prodávající.

5.5. O výsledku posouzení vady bude kupující vyrozuměn e-mailem na adresu, kterou zadá do formuláře pro uplatnění vad podle článku 4 odstavce 4.1 tohoto reklamačního řádu.

6. Lhůta pro vyřízení reklamace

6.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího uvedenou v článku 4 odstavci 4.2 tohoto reklamačního řádu e-shopu., pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

6.2. Bude-li reklamace oprávněná, oprávněné a rozumné náklady spojené s jejím uplatněním (tj. poštovné) nese prodávající.

7. Placená oprava

7.1. Je-li zboží reklamováno po uplynutí záruční doby nebo jedná-li se o případ uvedený v čl. 2.2., jedná se o placenou opravu. V tomto případě je prodávající povinen kupujícího obeznámit s tím, že bude jeho oprava placená. V případě placené opravy je nutné uvést na objednávkovém listě i termín pro plnění placené opravy a cenu opravy.

8. Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

8.1. “Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti ke dni 25.05.2018

Bezpečné nakupování
Bezpečné nakupovánís certifikátem SSL
Doprava zdarma nad 500 Kč
Doprava zdarmanad 500 Kč
30 dní na vrácení
30 dnína vrácení