Nákupní Řád Pro E-Shop

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO E-SHOP

společnosti WOJAS Czech s.r.o.
(dále také jako „prodávající“),
se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29463262,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 214423,
adresa pro doručování elektronické pošty: eshop@wojas.cz


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují podmínky prodeje zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího přístupného na webové adrese www.wojas.cz.


2. Definice

2.1 Pro účely těchto VOP se rozumí:

2.1.1 Objednávkou – řádně vyplněný a odeslaný formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží, jeho počet a kupní cenu.

2.1.2 Kupní smlouvou – řádně vyplněná a odeslaná elektronická objednávka kupujícího a její následná elektronická akceptace prodávajícím. Kupní smlouva tedy v e-shopu vzniká elektronicky a není k jejímu uzavření potřeba žádná písemná smlouva v listinné podobě s vlastnoručními podpisy kupujícího a prodávajícího.

2.1.3 Kupujícím – každá fyzická nebo právnická osoba, která vyplnila a odeslala elektronickou objednávku zboží přes e-shop prodávajícího přístupný na webové adrese www.wojas.cz.

2.1.4 Spotřebitelem - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.1.5 OZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.3. Objednávka, uzavření smlouvy

3.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto VOP.

3.2 Objednávka zboží je platná, pokud je úplná a jsou v ní řádně vyplněny veškeré požadované údaje a náležitosti.

3.3 Pokud je prodávající schopen objednávku uspokojit, potvrdí její akceptaci e-mailovou zprávou nebo telefonicky kupujícímu. V tento okamžik vzniká příslušná kupní smlouva.

3.4 Pokud prodávající není schopen objednávku uspokojit, odmítne ji v přiměřené době po jejím obdržení.

3.5 Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno.

3.6 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3.7 Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito VOP detailně seznámil. Na tyto VOP byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

3.8 Kupující je oprávněn stornovat objednávku nejpozději do 24:00 hod dne, ve kterém objednávku odeslal prodávajícímu, a to e-mailovou zprávou odeslanou prodávajícímu na adresu eshop@wojas.cz. Storno objednávky prodávající potvrdí kupujícímu rovněž e-mailovou zprávou. Zjistí-li kupující ve své objednávce chyby, sdělí prodávajícímu neprodleně správné údaje prostřednictvím e-mailové zprávy a prodávající chyby opraví, pokud mu tím nevzniknou další dodatečné náklady.


4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 (třiceti) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

4.2 Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených OZ.

4.3 Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí kupující prodávajícímu prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu eshop@wojas.cz. Bez zbytečného odkladu po jejím doručení potvrdí prodávající doručení oznámení o odstoupení kupujícímu. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději však do čtrnácti dnů, vrátí kupující na své náklady zboží převzaté od prodávajícího tak, že ho předá prodávajícímu v některé z jeho kamenných prodejen v České republice uvedených na webových stránkách prodávajícího https://wojas.cz/obchody, nebo ho zašle prodávajícímu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu:

WOJAS CZ 4
AVION OSTRAVA
Rudná 3114/114
Ostrava-Zábřeh, 700 48

Ve stejné lhůtě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou částku kupní ceny, a to převodem na bankovní účet, který kupující sdělí prodávajícímu v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.4 Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 OZ

4.5 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


5. Zvláštní pravidla pro spotřebitele

5.1 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. V tomto jazyce rovněž probíhá veškerá komunikace se spotřebitelem.

5.2 Kupní smlouva nebude uzavírána na opakované plnění ani na dobu neurčitou.

5.3 Prodávající sdělí kupujícímu v předstihu před učiněním objednávky mimo jiné:
a) zda platí nějaká omezení pro dodání zboží,
b) jaké způsoby platby jsou přijímány,
c) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
d) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována.


6. Dodací podmínky, náklady na doručení

6.1 Dodání zboží zakoupeného na eshopu www.wojas.cz je možné pouze na území České republiky. Zboží bude dodáno s využitím služby třetích subjektů (kurýrní služba, pošta apod.) nebo vlastními prostředky prodávajícího.

6.2 Prodávající dodá zboží kupujícímu v co nejkratší době po potvrzení objednávky. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.wojas.cz. Kupující bere na vědomí, že uvedené dodací lhůty nejsou závazné a mohou se změnit.

6.3 Zboží bude dodáváno kupujícímu zabalené v krabici. Při jeho převzetí je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a úplnost zásilky a tyto skutečnosti potvrdit v přepravním listě. Pokud je zásilka viditelně poškozená anebo zničená, kupující nepřevezme zboží a musí okamžitě kontaktovat prodávajícího. Na jakékoliv následné reklamace ohledně poškození či zničení zásilky nebude brán zřetel.

6.4 Náklady na balné a dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně, není-li výslovně uvedeno u konkrétního zboží jinak.

6.5 Snažíme se, aby nakupování v našem internetovém obchodě bylo pro zákazníky příjemné. Proto poskytujeme pro všechny objednávky v hodnotě nad 500 Kč bezplatné doručení po celé České republice zdarma. Pro objednávky do hodnoty 500 Kč včetně jsou účtovány následující poplatky za dopravné:
Kurýrní společnost DPD nebo PPL:
- dobírka 500 Kč
- záloha na účet/paypal 500 Kč.


7. Kupní cena a její placení

7.1 Kupní ceny uvedené u jednotlivého zboží na webových stránkách prodávajícího www.wojas.cz jsou platné pouze pro e-shop. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

7.2 Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

7.3 Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby jedné z těchto variant:
a) platba kurýrovi během převzetí zásilky (dobírka),
b) platba předem převodem na účet prodávajícího,
c) platba předem kartou online.

7.4 Akční ceny jsou označené symbolem „akce“ nebo „výprodej“.


8. Odpovědnost za vady, reklamace a její uplatnění

8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, stejně tak odpovídá za vady vzniklé na zboží v záruční době (dále také jako „reklamace“).

8.2 Reklamaci nelze uplatnit:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobeného jejím obvyklým užíváním,
c) na vadu vzniklou v důsledku nesprávného a/nebo nevhodného použití, mechanického poškození či nedodržení podmínek užívání a ošetřování, na něž byl zákazník při koupi zboží upozorněn,
d) na vadu, o které kupující věděl, nebo s vynaložením obvyklé pozornosti musel vědět,
e) vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3 Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží, jinak právo zanikne.

8.4 Do záruční doby se nezapočítává doba, kdy kupující nemohl zboží užívat v důsledku uplatnění práva na reklamaci.

8.5 Jestliže je reklamace vyřízena dodáním nového zboží, běží nová záruční doba ode dne převzetí nového zboží kupujícím, anebo ode dne, kdy byl kupující povinen si zboží převzít, ačkoliv tak neučinil.

8.6 Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci prostřednictvím formuláře pro uplatnění reklamace na webové stránce www.wojas.cz. V tomto formuláři kupující zejména uvede popis vady produktu, datum jejího zjištění, požadovaný způsob odstranění vady a adresu, kam má být zboží po vyřízení reklamace kupujícímu odesláno.

8.7 Zboží, ke kterému se vztahuje reklamace, předá kupující prodávajícímu v některé z jeho kamenných prodejen v České republice uvedených na webových stránkách prodávajícího https://wojas.cz/obchody, nebo jej odešle na adresu:

WOJAS CZ 4
AVION OSTRAVA
Rudná 3114/114
Ostrava-Zábřeh, 700 48

Zboží bude přijato k reklamaci, jestliže je řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

8.8 Kupující prokazuje nákup zboží prodejním dokladem nebo záručním listem, byl-li na zboží vystaven. Bez prodejního dokladu nebo záručního listu může být reklamace vyřízena jedině v případě, že kupující jiným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil v prodejně prodávajícího a že dosud neuplynula záruční doba. Jestliže je v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci také u této osoby.

8.9 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

8.10 Jestliže se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo na:
a) bezplatné odstranění vady,
b) dodání nového zboží nebo výměnu součásti, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad,
c) odstoupení od smlouvy, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad nebo
d) přiměřenou slevu z ceny.

8.11 Jestliže se jedná o vadu neodstranitelnou nebo vadu, kterou lze odstranit pouze s neúměrnými náklady, má kupující právo na
a) dodání nového zboží nebo výměnu součásti,
b) odstoupení od smlouvy nebo
c) přiměřenou slevu z ceny.

8.12 Má-li zboží vadu, za níž nese prodávající odpovědnost, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

8.13 K posouzení charakteru vady je oprávněn prodávající.

8.14 O výsledku posouzení vady bude kupující vyrozuměn e-mailem na adresu, kterou zadá do formuláře pro uplatnění vad podle článku 8.6 těchto VOP.

8.15 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího uvedenou v článku 8.7 těchto VOP, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.16 Bude-li reklamace oprávněná, oprávněné a rozumné náklady spojené s jejím uplatněním (tj. poštovné) nese prodávající.

8.17 Je-li zboží reklamováno po uplynutí záruční doby nebo jedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2, jedná se o placenou opravu. V tomto případě je prodávající povinen kupujícího obeznámit s tím, že bude jeho oprava placená. V případě placené opravy je nutné uvést na objednávkovém listě i termín pro plnění placené opravy a cenu opravy.


9. Řešení spotřebitelských sporů

9.1 Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.


10. Ochrana osobních údajů

10.1 Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

10.2 Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“ z anglického General Data Protection Regulation) a aktuálně platnou českou legislativou.

10.3 Správcem osobních údajů je WOJAS Czech s.r.o., se sídlem na ul. Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29463262, kontakt: eshop@wojas.cz. Kontakt s osobou odpovědnou za zpracovávání osobních údajů ve WOJAS Czech s.r.o. lze uskutečnit na emailové adrese: iod@wojas.pl.

10.4 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem uzavření a realizace kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), realizace služeb poskytovaných elektronickou cestou – včetně dodávání newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a profilování z marketingového hlediska (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

10.5 Prodávající zpracovává pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro uvedené účely zpracování. Jedná se o následující údaje: oslovení, jméno, příjmení, pohlaví, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, historie zákazníka, číslo objednávky, datum narození, cookies, IP adresa.

10.6 Právní základ pro zpracování:
a) Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo několik konkrétních účelů.
b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
c) V případě zakoupení zboží v našem internetovém obchodě (uzavření smlouvy) je nutné poskytnout osobní údaje kupujícího (čl. 6 odst. 1 b) GDPR). Dle tohoto ustanovení je prodávající oprávněn zpracovávat, a tudíž po kupujícím požadovat nezbytné osobní údaje. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůže nákup v našem internetovém obchodě proběhnout.
d) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. O zpracování osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů se jedná v těchto případech:
- konzultace a výměna údajů s registry dlužníků za účelem zjištění bonity, resp. rizika neplacení;
- kontrola a optimalizace postupů zaměřených na analýzu potřeb a přímé oslovování zákazníků, jakož i opatření potřebných k řízení obchodní činnosti a k dalšímu rozvoji služeb a produktů;
- propagace vlastních produktů, hodnocení zákazníků, průzkum trhu a veřejného mínění, pokud jste proti zpracování svých osobních údajů nevznesli námitku podle čl. 21 GDPR;
- v rámci vymáhání práva pro účely odvrácení nebo uplatnění právních nároků;
- navázání kontaktu (např. prostřednictvím e-mailu, telefonicky, poštou) za účelem dotazování se na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků;
- zachování síťové a informační bezpečnosti;
- pro nutné administrativní účely.

10.7 Adresáty osobních údajů kupujícího mohou být: zaměstnanci kupujícího, přepravci nebo jejich zprostředkovatelé realizující dodání zásilek, subjekty poskytující služby elektronických plateb nebo prostřednictvím platebních karet, IT dodavatelé, poskytovatelé služeb v oblasti marketingových a analytických činností. Údaje Kupujícího nejsou předávány do třetích států.

10.8 Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. Kdykoliv můžete toto automatizované zpracování odmítnout na základě článku 21 GDPR.

10.9 Kupující má právo od správce požadovat informace o osobních údajích a zpracování, dále má právo získání opisu osobních údajů, na opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Kupující má právo převést osobní údaje.

10.10 Jestliže se zpracování údajů řídí výhradně čl. 6 odst. 1 a) GDPR, tzn. že kupující udělil souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

10.11 Právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů může kupující kdykoli uplatnit e-mailem zaslaným na adresu iod@wojas.pl nebo běžnou poštou na adresu sídla prodávajícího.

10.12 Kupující má právo podat stížnost proti zpracování údajů k příslušnému dozorovému orgánu. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz. Případně se kupující může též spojit s některým dozorovým orgánem v rámci EU.

10.13 Osobní údaje pro marketingové účely budou přechovávané do okamžiku stáhnutí souhlasu na zpracovávání osobních údajů, a pro účel profilování – do okamžiku podání odporu. Ve zbývajícím rozsahu budou osobní údaje přechovávané do ukončení smlouvy o poskytování služeb/prodejní smlouvy s prodávajícím a po dobu nezbytnou pro splnění povinností uložených právními předpisy (vyúčtování, promlčení nároků).

10.14 Kupující bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám patřícím do koncernu Wojas.


11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto VOP byly zpracovány dle OZ a dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Tyto VOP se aplikují na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím ve znění platném ke dni uzavření příslušné kupní smlouvy.

11.3 Odesláním elektronické objednávky zboží kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

11.4 Prodávající a kupující se dohodli, že jejich vzájemná komunikace bude probíhat elektronicky, zejména prostřednictvím elektronické pošty. Elektronická forma komunikace je akceptovatelná i pro odstoupení od smlouvy.

11.5 Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, upravovat či doplňovat. Nové či upravené znění VOP nabývá účinnosti jeho uveřejněním na webových stránkách www.wojas.cz.

11.6 Tyto VOP nabývají účinnosti ke dni [*].

Bezpečné nakupování
Bezpečné nakupovánís certifikátem SSL
Doprava zdarma nad 500 Kč
Doprava zdarmanad 500 Kč
30 dní na vrácení
30 dnína vrácení