Nákupní Řád Pro E-Shop

NÁKUPNÍ ŘÁD PRO E-SHOP

společnosti WOJAS Czech s.r.o.
(dále také jako „prodávající“),
se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29463262,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 214423

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento nákupní řád upravuje podmínky prodeje zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího přístupného na webové adrese www.wojas.cz.

2. Definice

2.1 Pro účely tohoto nákupního řádu se rozumí:

2.1.1 Objednávkou – vyplněný a odeslaný formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží, jeho počet a kupní cenu.

2.1.2 Kupujícím – každá fyzická nebo právnická osoba, která vyplnila a odeslala elektronickou objednávku zboží přes e-shop prodávajícího přístupný na webové adrese www.wojas.cz.

2.1.3 Odběrným místem – místo odběru objednaného zboží dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím.

2.1.4 Pracovní dobou – v pracovních dnech čas od 9:00 hod do 19:00 hod s přestávkou na oběd od 12:30 hod do 13:00 hod, v sobotu od 9:00 hod do 16:00 hod.

2.1.5 Spotřebitelem - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3. Objednávka, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

3.1 Objednávka zboží je platná, pokud je úplná a jsou v ní pravdivě vyplněny veškeré požadované údaje a náležitosti.

3.2 Kupující je oprávněn stornovat objednávku nejpozději do 24:00 hod dne, ve kterém objednávku odeslal prodávajícímu, a to e-mailovou zprávou odeslanou prodávajícímu na adresu eshop@wojas.cz. Storno objednávky prodávající potvrdí kupujícímu rovněž e-mailovou zprávou odeslanou na adresu eshop@wojas.cz. Zjistí-li kupující ve své objednávce chyby, může je opravit tak, že sdělí správné údaje prodávajícímu prostřednictvím e-mailové zprávy.

3.3 Pokud je prodávající schopen objednávku uspokojit, potvrdí její akceptaci e-mailovou zprávou nebo telefonicky kupujícímu. V tento okamžik vzniká příslušná kupní smlouva.

3.4 Pokud prodávající není schopen objednávku uspokojit, odmítne ji v přiměřené době po jejím obdržení.

3.5 Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Zvláštní pravidla pro spotřebitele

4.1 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. V tomto jazyce rovněž probíhá veškerá komunikace se spotřebitelem.

4.2 Kupní smlouva nebude uzavírána na opakované plnění ani na dobu neurčitou.

4.3 Prodávající sdělí kupujícímu v předstihu před učiněním objednávky mimo jiné:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
c) další údaje vyžadované zákonem.

4.4 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření dané smlouvy bez uvedení důvodu.

4.5 Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí spotřebitel kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy. Bez zbytečného odkladu po jejím doručení potvrdí prodávající doručení oznámení o odstoupení kupujícímu. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději však do čtrnácti dnů, vrátí kupující na své náklady zboží převzaté od prodávajícího tak, že jej zašle prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu:

WOJAS CZ 4
AVION OSTRAVA
Rudná 3114/114
Ostrava-Zábřeh, 700 48

Ve stejné lhůtě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou částku kupní ceny, a to převodem na bankovní účet, který kupující sdělí prodávajícímu v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

4.6 Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5. Dodací podmínky

5.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu v co nejkratší době po potvrzení objednávky. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.wojas.cz.

5.2 Zboží bude dodáváno kupujícímu zabalené v krabici. Při jeho převzetí je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a úplnost zásilky a tyto skutečnosti potvrdit v přepravním listě. Pokud je zásilka viditelně poškozená anebo zničená, kupující nepřevezme zboží a musí okamžitě kontaktovat prodávajícího. Na jakékoliv následné reklamace ohledně poškození či zničení zásilky nebude brán zřetel.

5.3 Náklady na balné a dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně, není-li výslovně uvedeno u konkrétního zboží jinak. Tyto náklady budou účtovány podle sazebníku uvedeného na webových stránkách prodávajícího https://wojas.cz/informacie/dodavky-a-vraceni

6. Kupní cena a její placení

6.1 Kupní ceny uvedené u jednotlivého zboží na webových stránkách prodávajícího www.wojas.cz jsou platné pouze pro e-shop.

6.2 Kupní cena je placena jedním ze způsobů uvedených na samostatné stránce e-shopu označené jako „Platba za zboží“.

6.3 Akční ceny jsou označené symbolem „akce“ nebo „výprodej“.

7. Reklamace a její uplatnění

7.1 Práva a povinnosti spojené s případnou odpovědností za vady jsou v plném rozsahu upraveny zvláštním Reklamačním řádem, který je přístupný na webové stránce www.wojas.cz.

8. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů Účastníka je WOJAS Czech s.r.o., se sídlem na ul. Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29463262, kontakt: eshop@wojas.cz. Kontakt s osobou odpovědnou za zpracovávání osobních údajů ve WOJAS Czech s.r.o. lze uskutečnit na emailové adrese: iod@wojas.pl.

Prodejce zpracovává osobní údaje Kupujícího za účelem uzavření a realizace prodejní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), realizace služeb poskytovaných elektronickou cestou – včetně dodávání newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a profilování z marketingového hlediska (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Adresáty osobních údajů Kupujícího mohou být: přepravci nebo jejich zprostředkovatelé realizující dodání zásilek, subjekty poskytující služby elektronických plateb nebo prostřednictvím platebních karet, IT dodavatelé, poskytovatelé služeb v oblasti marketingových a analytických činností. Údaje Kupujícího nejsou předávány do třetích států. Kupujícímu přináleží právo podat stížnost proti zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Osobní údaje pro marketingové účely budou přechovávané do okamžiku stáhnutí souhlasu na zpracovávání osobních údajů, a pro účel profilování – do okamžiku podání odporu. Ve zbývajícím rozsahu budou osobní údaje přechovávané do ukončení smlouvy o poskytování služeb/prodejní smlouvy s Prodejcem a po dobu nezbytnou pro splnění povinností uložených právními předpisy (vyúčtování, promlčení nároků). Kupující má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich změnu, opravu, odstranění nebo omezení zpracovávaní, a taky právo na přenositelnost svých osobních údajů. Kromě toho máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, právo požadovat informaci, jaké údaje o Vás správce zpracovává a právo na získání kopie svých osobních údajů. Kromě má kupující právo podat stížnost k dozorovému orgánu –Úřadu pro ochranu osobních údajů. V rozsahu, v jakém zpracovávání osobních údajů by bylo založeno na souhlasu, má kupující právo kdykoliv vzít zpět svůj souhlas bez vlivu na shodnost s právem zpracovávání, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zpětvzetím. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí znemožní realizaci smlouvy a využívání Internetového Obchodu Wojas.cz.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tento nákupní řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Tento nákupní řád je aplikuje na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím ve znění platném ke dni uzavření příslušné kupní smlouvy.

9.3 Odeslání elektronické objednávky zboží kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem, reklamačním řádem a pravidly ochrany osobních údajů a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

9.4 Prodávající a kupující se dohodli, že jejich vzájemná komunikace bude probíhat elektronicky, zejména prostřednictvím elektronické pošty. Elektronická forma komunikace je akceptovatelná i pro odstoupení od smlouvy.

9.5 Prodávající je oprávněn tento nákupní řád jednostranně měnit, upravovat či doplňovat. Nové či upravené znění nákupního řádu nabývá účinnosti jeho uveřejněním na webových stránkách www.wojas.cz.

9.6 Tento nákupní řád nabývá účinnosti ke dni 25.06.2018