Pravidla ochrany osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO E-SHOP

společnosti WOJAS Czech s.r.o. (dále také jako „prodávající“),
se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29463262,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 214423

1. Je-li kupujícím fyzická osoba, sděluje prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu pro komunikaci s prodávajícím, popřípadě telefonní číslo.

2. Je-li kupujícím právnická osoba (byť není subjektem ochrany osobních údajů), sděluje prodávajícímu svou firmu, sídlo, IČ, DIČ (bylo-li přiděleno), e-mailovou adresu a telefonní číslo.

3. Vyplněním objednávky na nákup zboží v e-shopu prodávajícího na webové stránce www.wojas.cz uděluje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených výše správci osobních údajů, kterým je prodávající.

4. Souhlas se uděluje k účelu plnění uzavřené kupní smlouvy na zboží a dále k účelu nabídky obchodu a služeb.

5. Subjekt bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány elektronicky a budou je také zpracovávat zpracovatelé osobních údajů řádně pověření správcem osobních údajů.

6. Subjekt bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám patřícím do koncernu Wojas.

7. Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje je možné zpracovávat po dobu provozování e-shopu prodávajícím.

8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

9. Subjekt má právo na zajištění přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

10. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

11. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 10 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

12. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění, omezení zpracování nebo odstranění osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

13. Subjekt bere na vědomí a souhlasí s tím, že se zpracováním svých osobních údajů může vyjádřit nesouhlas, který musí být učiněn písemně.

Bezpečné nakupování
Bezpečné nakupovánís certifikátem SSL
Doprava zdarma nad 500 Kč
Doprava zdarmanad 500 Kč
30 dní na vrácení
30 dnína vrácení